ما خوب ولید چې زما خپلوان هڅه کوي چې زما خور په مختلفو لارو ووژني
او ما د خپلې خور ساتنه کوله