ما خوب ولید چې زه په موږ کې زیږیدلی وم، مګر ډیر ژر هغه مړ شو، او زما په شاوخوا کې ډیرې ستونزې وې، او د خوب په پای کې ما وموندله چې زما لور لا ژوندۍ وه.