خوب مې ولید چې په باران کې دعا کوم او باران د سمندر د پیل په څنډه کې د یوې وړې دایرې په شکل و، خو ننوتم او خدای ته مې دعا وکړه او د خپل لوی فضل څخه مې سوال وکړ چې ما ته ډیر څه راکړي. پیسې او زما اندیښنو ته په سپکه ژړا سره، دا څه معنی لري؟
واده شوي ماشومان او څلویښت کلن دي