خوب مې ولید چې د اوسپنې د یوې اوږدې زینې په سر کې یم، له ښکته کیدو نه ډاریږم، بیا مې یو مخ غاښ د زینې په پورتنۍ ریلنګ کې مات شو او ډیر لوړ غږ و.