زه یو وضاحت ته اړتیا لرم، ما خوب ولید چې یوه وزه 3 وزې زیږوي، لویې وزې برید کوي او دوی یې خوري، ما هڅه وکړه چې د دوی دفاع وکړم، مګر ما ونه توانید او د بلې زیږون له امله بوخت شوم. په ورته وخت کې، او زه د هغې په دفاع بوخت شوم