د نږدې چا لپاره د سړي د پرې کولو په اړه د خوب تعبیر