زه غواړم. تشریح. خوب د .. له خوا. فهرست شین. مالپټ. واحد